3 สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดทีมเวิร์ค

3 สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดทีมเวิร์ค
ทำความเข้าใจก่อนทำงาน: ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน แล้ว นำความรู้นั้นส่งต่อให้พนักงานเข้าใจจุดประสงค์ตรงกัน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ฝึกความแข็งแกร่งของการทำงานเป็นทีมด้วย

กำหนดหน้าที่ชัดเจน: ทีมเวิร์คจะทำงานได้มีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีความคิดเห็นตรงกัน เข้าใจเนื้อหาของงานอย่างแท้จริง ยิ่งมีเป้าหมายและบทบาทที่ชัดเจน จะช่วยลดความสับสนระหว่างที่ลงมือทำงานได้เป็นอย่างดี

ยอมรับความคิดเห็น: การไว้วางใจเกิดจากความเชื่อใจที่ทุกคนในทีมมีต่อกัน การทำงานก็เหมือนกันหากมีปัญหาหรือปรึกษาแนวคิดควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พูดอย่างตรงไปตรงมา ถ้ายึดความคิดตนเองเป็นหลักจะส่งผลให้เกิดความเสียหายภายภาคหน้า
-------------------------------------------------------------------------ตามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ http://www.fyi-center.com/#Inspiration