ประเภทของสมรรถนะในการทำงาน

ประเภทของสมรรถนะในการทำงาน

สมรรถนะในการทำงาน (Competency Model) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) หมายถึงทักษะ และคุณลักษณะที่ทุก คนในองค์กรจำเป็นต้องมี เป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสมรรถนะ หลักประกอบไปด้วย

 • รหัส ชื่อสมรรถนะหลัก
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
 • บริการที่ดี (Service Mind-SERV)
 • ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW)
 • จริยธรรม (Integrity-ING)
 • การสั่งสมความชำนาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)

2. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่บุคลากรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ ประกอบไปด้วย

 • รหัส ชื่อสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
 • การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking-AT)
 • การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking-CT)
 • การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking-INF)
 • ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity-CS)
 • ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding-IU)
 • การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness-PROAC)
 • ความถูกต้องของงาน (Concern for Order-CO)
 • ความมั่นใจของตนเอง (Self Confidence-SCF)
 • ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility-FLX)
 • ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI)
 • สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality-AQ)
 • การประสานงาน (Coordination-COOR)
 • การวางแผน (Planning-PLAN)
 • การติดตามงาน (Follow up-FO)
 • การเจรจาต่อรอง (Negotiation-NE)
 • การแก้ปัญหา (Problem Solving-PS)
 • การให้คำปรึกษา (Consultation-CONSULT)
 • การบริหารงานวิจัย (Research Management-RM)
 • การบริหารโครงการ (Project Management-PM)
 • การบริหารงบประมาณ (Budget Management-BM)
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Literacy-ENG)
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ IT (IT Literacy-IT)
 • ความสามารถในการจัดทำเอกสาร (Writing Literacy-WRITE)

3. สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency: MC) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับ จัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ ซึ่งสมรรถนะด้านการบริหาร ประกอบไปด้วย

 • รหัส ชื่อสมรรถนะด้านการบริหาร
 • วิสัยทัศน์ (Visioning-VI)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management-CM)
 • การให้อำนาจผู้อื่น (Empowerment-EM)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management-PM)
 • การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV)

4. ความรู้ตามสายงาน (Job Competency: JC) หมายถึง ความรู้เฉพาะสายงานที่ จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ ซึ่งความรู้ตามสายงาน ประกอบไปด้วย

 • รหัส ชื่อสมรรถนะตามสายงาน
 • ความรู้ด้านงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Knowledge)
 • การบริหารด้านงานสารสนเทศ (Information Technology Management)
 • ความรู้ด้านงานบัญชี (Accounting Knowledge)
 • ความรู้ในด้านงานคลังพัสดุและจัดซื้อ (Store and Purchasing Knowledge)