ลูกจงจำไว้ ทุกอย่างเป็นไปตาม "กรรมลิขิต"... ยึดหลัก...... "ใจเขาใจเรา"

*เอาไว้สอนลูกหลาน อ่านแล้วถูกใจ*


ทุกอย่างเป็นไปตาม "กรรมลิขิต"... ยึดหลัก...... "ใจเขาใจเรา"


1. ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่า..... ลืมตัว 

เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่า...... เสียคน

ผิดอะไรก็ผิดได้ แต่อย่า ......ผิดศีลธรรม


2. ลูกจงจำไว้ว่า..... “ศัตรูวันนี้ อาจเป็นมิตรในวันหน้า” เพราะฉะนั้น อย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย


3. ลูกจงสนุกกับการ “ใช้เงิน” และพร้อมกันนั้น ลูกต้องสนุกกับการ “เก็บรักษาเงิน“ ด้วย และยิ่งกว่านั้น ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์ “คือหาด้วยความถูกต้อง”


4. การกระทำของลูก “บางครั้งยังไม่ถูกใจตนเอง แล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไป ได้อย่างไร” คิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่น


5. ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้อง ก็จะเป็น.... “ผู้ฉลาด”

ถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบิ่น ก็จะเป็น..... “คนโง่” 

ขอให้ลูกจงกล้าหาญ อย่าง...... ”ชาญฉลาด”


6. บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้ “สักวันหนึ่งจักรวมตัวกันมาสนองแก่ลูก” สิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้ “เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิ้น”


7. ลูกจงจำไว้ว่า “ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร ใครทำอย่างใด ต้องได้รับอย่างนั้น” แต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอ แต่คนเรา โดยส่วนมาก “ไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น”


8. เมื่อมีปัญหา “แก้ให้ถูกจุด” จักพ้นทุกข์เร็ว


9. ลูกจงจำไว้ว่า คนเห็นแก่เงิน “คบยาก” คนเห็นแก่งาน “คบง่าย” คนเห็นแก่ผู้อื่น “คบสบาย”


10. ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรัก “ลูกต้องทำตัวให้น่ารัก ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น”


*ข้อแรก ต้องไม่เบียดเบียน และไม่เอาเปรียบ คนอื่น


*ข้อที่สอง ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม


*ข้อที่สาม ทำใจของเราให้สงบ สะอาด สว่าง


(Cr: หนึ่งเดียว หลุดพ้น)