วิถีธุรกิจ การยอมแพ้ในเวลาที่เหมาะสมคือการให้โอกาสตัวเองไม่ใช่ความล้มเหลว แต่หากยื้อและแก้ไขไม่ถูกไม่ทันเวลาจนต้องยอมแพ้นั่นคือการล่มสลาย