จงบอกวัตถุประสงค์/ความสำคัญของ Literature Review

Literature Review เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือเป็นการถอยความรู้ ซึ่งไปเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่แล้วในอดีต โดยจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ ในกรณีที่เราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะทำการวิจัย เราก็ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยที่เราสนใจได้ หากเราได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำให้เราเกิดข้อคำถาม หรือสมมติฐานต่างๆขึ้นมาได้ หากเราทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยหลายๆงานวิจัยจะช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทาง และขอบเขตของสิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้การทบทวนงานวิจัยจะทำให้เรามีแนวความคิดที่เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบแนวความคิดที่จะใช้ในการชี้นำ ไปยังขั้นตอนอื่นๆได้อย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปแล้วการทบทวนวรรณกรรมจะทำในระยะแรก เพื่อให้ได้ซึ่งโครงร่างของงานวิจัย หรือทำโครงร่างเพื่อนำเสนอในการขอรับทุนงานวิจัย
            แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทบทวนงานวิจัยก็เกิดขึ้นแทบจะทุกระยะเช่นกัน ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้าย เพราะการวิจัยหากเราได้วิจัยไปสักระยะ มักเกิดปัญหาเรื่องของแหล่งอ้างอิงงานวิจัย โดยเราอาจจะต้องมีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปตลอด เพื่อให้ได้ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ แต่การทบทวนวรรณกรรมก็ต้องเน้นเรื่องของการนำงานที่เป็นต้นฉบับจริงๆมาศึกษา ไม่ควรนำงานวิจัยผู้อื่นมาคัดลอก เพราะจะทำให้งานวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อน หรือนำแหล่งอ้างอิงมาใช้งานผิดพลาด
            สำหรับการทบทวนวรรณกรรม เนื้อหาที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม คือ
·        สถิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา เช่น หากต้องการศึกษาเรื่องของภาวะปวดท้องเฉียบพลัน เราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความรู้ เรื่องของปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเราสามารถปวดท้องได้ เป็นต้น
·        ขอบเขตที่ต้องการศึกษา เป็นส่วนของการทำความเข้าใจ และกำหนดขอบเขตของเรื่องที่เราต้องการศึกษา รวมถึงตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องของการศึกษา และเราต้องทำการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง โดยอาจทำการศึกษาจากหนังสือหรือตำรา ที่กล่าวถึงเรื่องนั้นๆในแง่หลักการกรอบแนวคิด หรือทฤษฎี เพื่อทำความเข้าใจว่าทฤษฎีเหล่านั้น อธิบายขอบแขต คำจำกัดความ และความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นไว้อย่างไรบ้าง
·        ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา ในบางครั้งการศึกษางานวิจัยต่างๆ เราต้องทำการค้นคว้าว่า ทฤษฎีที่เราต้องการศึกษามีผู้วิจัยท่านอื่นได้ทำการศึกษาไว้แล้ว หากมีผู้ที่ได้ทำการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เราสามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาสร้างความสัมพันธ์ให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

ในการศึกษาค้นคว้าหรือทบทวนวรรณกรรม การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจจะตรวจสอบโดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
·        ตรงกับเรื่องหรือปัญหางานวิจัย
·        มีประโยชน์ในการนำไปใช้
·        ความน่าเชื่อถือ โดยอาจพิจารณาจากผู้เขียน หรือแหล่งที่เผยแพร่
·        ความทันสมัย เนื่องจากใช้วรรณกรรมที่ศึกษาบางครั้งต้องอ้างอิงจากแนวคิดใหม่ เพื่อความทันสมัย
·        ชัดเจนไม่ซับซ้อน

ดังนั้นการทบทวนงานวิจัยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งนักวิจัยต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการค้นคว้าจากหลายๆแหล่ง โดยทำให้ผู้วิจัยสามารถเลือกแนวคิด หรือทฤษฎีต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจ