จงบอกความสำคัญของการใช้เทคนิคสถิติในการวิจัย

สถิติเป็นระเบียบวิธีที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การคำนวณการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่างและการประมวลผลข้อมูล จึงถือได้ว่า สถิติเป็นเทคโนโลยีของวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะสถิติถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการนำสถิติมาใช้ถือเป็นการทดลองที่เป็นรูปธรรม โดยผลของการทดลองสามารถนำไปอ้างอิงกับคำพูด หรือการรายงานผลได้ ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับการวิจัยโดยทั่วไปเป็นการใช้ลักษณะของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่มีลักษณะหรือมีรูปแบบที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ค้นพบ หรือข้อสรุปต่างๆ ของปัญหาวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องมีการใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเหล่านั้น ข้อสรุปหรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้สามารถไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เป็นการวิจัยที่ไม่เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักในการวิเคราะห์ เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบที่เน้นการค้นหารายละเอียดในประเด็นปัญหาต่างๆ ในเชิงลึก โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอาจได้มาจากการสังเกต หรือศึกษากับหน่วยศึกษาเพียงไม่กี่หน่วย ข้อสรุปหรือข้อค้นพบไม่เน้นการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วไป แต่เป็นการศึกษาในเชิงลึกของเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญ บางครั้งจึงเรียกว่า การวิจัยทางมนุษยวิทยา หรือการวิจัยเจาะลึก
สำหรับแนวทางการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวิจัย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ยังคงต้องมีการพิสูจน์ และทำให้เห็นถึงผลของการวิจัยในรูปแบบของตัวเลข หรือตัวแปรทางสถิติ แนวทางต่างๆของสถิติมักมีรูปแบบของการวิจัยที่ชัดเจน สามารถอ้างอิงผลงานวิจัยได้ รวมถึงหากมีสมมติฐานทางตัวเลขมากอ้างอิงในงานวิจัย ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ดังนั้นการวิจัย กับสถิติที่นำมาใช้งานจึงมีความสำคัญมากกับงานวิจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจัยจึงต้องคำนึง และควรให้ความสำคัญกับสถิติมากตามไปด้วย