วิธีการเข้า DFU Mode

ไม่ได้สนับสนุนการ Jailbreak หรือละเมิดลิขสิทธิ์

DFU : Device Firmware Update แปลตรงตัวครับ
จะทำต่อเมื่อเราจะ Restore ไปยังเฟิร์มแวร์ที่สูงหรือต่ำกว่าตัวที่อยู่ใน iPhone

ง่ายๆงั้นๆครับ DFU หน้าจอจะมืดสนิทเหมือนปิดเครื่องอยู่
วิธีเข้า DFU (Device Firmware Update)ที่ถูกต้องมี 3 Step มี 2 วิธี ดังนี้ 
วิธี 1 เสียบสาย USB เข้ากับ Computer และเปิด iTunes- Step ที่ 1 กดปุ่ม Home ค้าง 5 วินาที(เมื่อกดค้างครบ 5 วินาทีแล้วก็ยังคงกดค้างต่อไปจนถึง Step ที่ 3) ดังรูป

 
- Step ที 2 กดปุ่ม Power พร้อมกดปุ่ม Home ที่ยังคงกดค้างมาจาก Step แรกและตอนนี้ให้กดค้าง 10 วินาที(iPhone ก็จะดับไปและอย่าปล่อยมือให้ทำ Step ต่อไป)ดังรูป

 
- Step ที่ 3 ปล่อยปุ่ม Power ให้เหลือแต่ปุ่ม Home ที่ยังค้างมาตั้งแต่ Step แรกกดค้างต่อไปอีก 30 วินาที ดังรูปวิธี 2 เสียบสาย USB เข้ากับ Computer และเปิด iTunes

- Step ที่ 1 ปิด iPhone ให้ดับสนิท กดปุ่ม Power ค้าง 3 วินาที จะเริ่มเห็นรูป Apple Logo ดังรูป


- Step ที 2 กดปุ่ม Power พร้อมกดปุ่ม Home ค้าง 10 วินาที(iPhone ก็จะดับไปและอย่าปล่อยมือให้ทำ Step ต่อไป) ดังรูป


- Step ที่ 3 ปล่อยปุ่ม Power ให้เหลือแต่ปุ่ม Home ที่ยังกดค้างมาตั้งแต่ Step ที่ 2 กดค้างต่อไปอีก 30 วินาที  ดังรูปทั้ง 2 วิธี ที่กล่าวมาให้ทำจนกว่า iTunes จะขึ้นดังรูป