บรรยายสัมนาเรื่อง Digital Transformation: Platform Strategy for Success at NBU