เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนอื่น รักตัวเองไม่เป็น