ผู้นำ - Leader

"ผู้นำ - Leader"

✔ฝึกที่จะมอบหมายงานและไว้วางใจในงานที่มอบหมาย

✔ฝึกที่จะให้โอกาสผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า ทั้งงาน ทั้งคนที่ร่วมทำงาน และคนรอบข้าง

✔ฝึกที่จะรักษาและมีน้ำใจอย่างจริงใจ

✔ฝึกที่จะไม่เอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ยอมเสียเปรียบบ้าง

✔ฝึกที่จะชมเชยในความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยของทีมงาน และไม่ตำหนิต่อหน้าผู้คน

✔ฝึกที่จะขอบคุณทุก ๆ ชิ้นงาน ของทีมงานแม้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม