ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review)

AAR (After Action Review ) ประกอบด้วย
  • การเรียนรู้ก่อนดำเนินการ
  • เรียนรู้ระหว่างทำงาน
  • เรียนรู้หลังทำงาน 

AAR หรือAfter Action Review :
     ชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างทํางาน”ขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางานเป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทําผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการ ทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพื่อแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดป็ญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

     AAR มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี1970 โดยมีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจทําให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือทําให้สูญเสียทหารฝีมือดีในการทําศึกสงคราม และสิ่งสําคัญคือได้ฝึกการทํางานเป็นทีม ไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่งปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและ แข่งขันตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้ในการทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพื่อกําไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้เทคนิคนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทําไมAAR จึงได้รับความสนใจมากมายนักเรามาดูกันว่าจุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้าง

1. ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความสําเร็จด้วยซํ้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง

2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร

3. ฝึกการทํางานเป็นทีม

4. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ดูเหมือนว่าไม่สําคัญเช่นการรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท

5. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม

วิธีการในการทําAAR ก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่คุณตอบคําถาม 4 ข้อนี้และทําให้ครบ
7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง 

4 คําถามกับ AAR คือ

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานคืออะไร

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

3. ทําไมจึงแตกต่างกัน

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

7 ขั้นตอนกับ AAR

1. คุณควรทําAAR ทันทีทันใดหรืออยjางเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ

2. ไมjมีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้องมีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง

3. มี“คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน

4. ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร

5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

6. ความแตกต่างคืออะไร ทําไมจึงต่างกัน

7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว


     อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจว่าคําตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทําAAR คงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับงานของคุณ เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมทําให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

     แต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานอกจาก AAR แล้วเรายังมีอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ใช้กันปกติเราใช้กัน 3R (Review)

BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือ ภาระกิจเกิด

DAR = During Action Review ทบทวนระหว่างกิจกรรมนั้นดำเนินการ ยังไม่เสร็จ

AAR = After Action Review ทบทวนหลังกิจกรรมสำเร็จ 

     เสร็จสิ้นเพื่อนสมาชิกชาวแชร์ ท่านใดมีการนำ AAR ไปใช้ในการทำงาน หรือฝึกอบรมแล้ว ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ ส่วนอีก 2 อย่าง คือ BAR กับ DAR นั้นวันหลังจะหาข้อมูลมาเขียนบันทึกไว้ครับ