10 สมาร์ตซิตี้

การบริหารงาน (ADMINISTRATION)

ส่วนร่วมของพลเมือง (CIVIC ENGAGEMENT)

ความเสมอภาคทางดิจิทัลและการเข้าถึง (DIGITAL EQUITY AND ACCESSIBILITY)

การพัฒนาเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, ห้องสมุด, วัฒนธรรม, พื้นที่เปิด (ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, ARTS, LIBRARIES, CULTURE, OPEN SPACES)

การศึกษา (EDUCATION)

บริการสาธารณสุขและสังคม (PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SERVICES)

ความปลอดภัยสาธารณะ - การตอบสนองจากภัยพิบัติ / การจัดการเหตุฉุกเฉิน (PUBLIC SAFETY – DISASTER RESPONSE / EMERGENCY MANAGEMENT)

ความปลอดภัยสาธารณะ - การกำหนดสมาร์ท (PUBLIC SAFETY – SMART POLICING)

อาคารสมาร์ท / สมาร์ทเทคพาร์ค (SMART BUILDINGS / SMART TECH PARKS)

น้ำสมาร์ท (SMART WATER)

โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE)

การขนส่ง - การเชื่อมต่อและยานพาหนะอัตโนมัติการขนส่งสาธารณะขี่ม้า / ขี่ม้าแบ่งปัน (TRANSPORTATION - CONNECTED & AUTONOMOUS VEHICLES, PUBLIC TRANSIT, RIDE-HAILING / RIDE-SHARING)

การขนส่ง - โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (TRANSPORTATION – TRANSPORT INFRASTRUCTURE)

การวางแผนเมืองและการใช้ที่ดิน (URBAN PLANNING AND LAND USE)