ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ในฐานะองค์กรตัวแทนวิชาชีพ #มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ