สังเคราะห์ทั้ง 10 Skills เป็น “7 ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ที่เรียกว่า Soft Skills


สังเคราะห์ทั้ง 10 Skills เป็น “7 ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ที่เรียกว่า Soft Skills คือ 
1. การสังเกต
2. การถาม
3. การฟัง
4. การวิเคราะห์
5. การลำดับความคิด
6. การนำเสนอ
7. การโน้มน้าว