พอเพียง = พอประมาณ มีเหตุผล

"พอเพียง = พอประมาณ มีเหตุผล'


""คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างขวางกว่าความสามารถในการพึ่งตนเอง หรือความสามารถในการยืนบนขาของตัวเอง..เพราะความพอเพียงหมายถึง การที่มีความพอ..คือมีความโลภน้อย


เมื่อโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง..หมายความว่าพอประมาณซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อาจจะเป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น..""


เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามปลูกฝังความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลในใจเรา เปรียบเสมือนการฝังราก ปักเสาเข็มและคำนวณการแบกรับน้ำหนักก่อนสร้างบ้าน คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเรานั่นเอง"