วีออสแบตเสียกลางตลาดนัดเลียบด่วน โดนไปสิงพัน

แบตเดิม เดือน 2 ปี 58
เสียกลางตลาดนัดเลียบด่วน
เปลี่ยนใหม่ 2,000 บาท