พฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา แบบไหน ที่เจ้านายปลื้มเลย

พฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
แบบไหน ที่เจ้านายปลื้มเลย

พฤติกรรมที่ดีในการแก้ไขปัญหา
สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าคน

- แสดงเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา 
- อาสาที่จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา
- ไม่ด่วนตำหนิคนอื่นเมื่อเกิดปัญหา
- กล้าที่จะยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของตัวเอง
- ลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเป็น
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากหน้างานจริงทุกครั้ง
- ไม่ฟังความข้างเดียวแล้วนำมาสรุปผล
- มีการทวนสอบสาเหตุจากบันทึกหลักฐาน
- มีการระดมความคิดจากทีมงานเพื่อการแก้ไข 
- ไม่ตัดสินใจคนเดียว
- มีการนำเครื่องมือมาใช้ ไม่ใช่แก้แบบเซราะกราว
- ชวนทีมงานแก้ไขปัญหาด้วยสีหน้าท่าทางเชิงบวก
- มีการกำหนดมาตรการชัดเจน
- มีการจัดทำแผนงานในการแก้ไขที่ชัดเจน
- มีการมอบหมายว่า ใครต้องทำอะไร ทำเมื่อไหร่ อย่างชัดเจน
- คอยติดตาม แนะนำ และให้กำลังใจทีมงานในการแก้ไขปัญหา
- รายงานสถานะให้คนที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยไม่ต้องถูกทวงถาม
- มีบันทึกสรุปหลังการแก้ไขทุกครั้ง
- ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
- มีการขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแก้ไขให้สำเร็จ

เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ

cr. p charlee