คุณประสบความสำเร็จด้วยอะไร?

คุณประสบความสำเร็จด้วยอะไร?

เมื่อพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้ผจญกับเภทภัยความทุกข์ยากทั้ง
เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดด่านตอนเดินทางไปชมพูทวีป ก็บรรลุจุดหมาย
ในการอัญเชิญพระไตรปิฎก และเมื่อเดินทางกลับยังบูรพาแดนถิ่น
อันเป็นมาตุภูมิ   กษัตริย์ถังไท่จงได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับผู้อัญ 
เชิญพระไตรปิฎกทั้ง 4

“ท่านอาศัยอะไรจึงทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้?” 
กษัตริย์ถังไท่จงทรงตรัสถามพระถังซำจั๋ง
“ข้าพเจ้าอาศัยความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นที่ตั้ง    หากข้าพเจ้าไม่สิ้น 
ลมหายใจ    ข้าพเจ้าย่อมอัญเชิญพระไตรปิฎก   มายังดินแดนจง
หยวนได้” 
พระถังซำจั๋งทูลตอบ

“แล้วท่านหงอคงล่ะ   ท่านอาศัยอะไรจึงทำให้เกิดความสำเร็จใน
ครั้งนี้?” 
กษัตริย์ถังไท่จงทรงตรัสถามซุนหงอคง
“ข้าพเจ้าอาศัยพละกำลังแห่งตนและพวกพ้อง  เพราะยามใดที่ข้า
พจ้าหมดวิธีการ ข้าพเจ้าเลือกที่จะขอกำลังจากพวกพ้อง” 
ซุนหงอคงทูลตอบ

“แล้วท่านล่ะตือป๊วยก่าย   ท่านออกจะขี้เกียจปานนั้น   ท่านอาศัย
อะไรจึงทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้?” 
กษัตริย์ถังไท่จงทรงตรัสถามตือป๊วยก่าย
“ข้าพเจ้าเลือกอยู่กับกลุ่มคุณภาพ   ตลอดเส้นทางมีคนคอยช่วย
เหลือ คอยสอนสั่ง คอยชี้แนะนำพา แล้วมันจะไม่สำเร็จได้อย่าง
ไรล่ะ!” 
ตือป๊วยก่ายทูลตอบ

“แล้วท่านซัวเจ๋งล่ะ  ท่านเป็นคนซื่อๆทื่มๆเช่นนี้  ท่านอาศัยอะไร
จึงทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้?” 
กษัตริย์ถังไท่จงทรงตรัสถามซัวเจ๋ง
“ข้าพเจ้าขอตอบแบบง่ายๆเลยก็คือ เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม” 
ซัวเจ๋งทูลตอบ
...................................................................................................

บนเส้นทางของการทำงาน 
ช่วงอายุ 20  อาศัยฝีมือ
ช่วงอายุ 30  อาศัยฝีมือ+เพื่อนพ้องเส้นสาย
ช่วงอายุ 40  อาศัยเพื่อนพ้องเส้นสาย

การก้าวไปสู่ความสำเร็จของทุกคนจึงไม่เหมือนกัน   แต่มีสิ่งหนึ่ง
ที่เหมือนกันก็คือ นั่นก็คือการตัดสินใจเลือก
 
คุณตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตอย่างไร  ก็ย่อมเดินไปบนเส้นทาง
ชีวิตแบบนั้นๆ   หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิต คุณต้อง
สร้างทีมเอง หรือไม่ก็ต้องเข้าสู่ทีมที่มีคุณภาพ
 
ในสังคมที่  วันหนึ่งมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นแสนเป็นล้านอย่างเช่นนี้ 
หากคิดเองทำเอง   หนทางที่คุณเดิน  ก็ยิ่งมาจะยิ่งแคบลงเรื่อยๆ 
เลือกผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเป็นมิตรสหาย    ก็เท่ากับเลือกทาง
แห่งความสำเร็จ   ใช้ความฝันสร้างทีม  และใช้ทีมนั่นแหละสร้าง
ฝันให้เป็นจริง

มนุษย์นั้น
เป็นใหญ่เพราะความฝัน 
ล้ำเลิศเพราะทีมงาม 
เป็นสุขเพราะจิตสำนึกคุณ 
เปลี่ยนแปลงเพราะการเรียนรู้ 
ประสบความสำเร็จด้วยการลงมือทำ

คุณเป็นใครนั้นไม่สำคัญ  แต่สำคัญว่าคุณยืนอยู่ตรงไหน? ยืนอยู่
กับคนประเภทใด? หากคุณต้องการให้ทีมประสบความสำเร็จ คุณ
ต้องมีทัศนะเหล่านี้
1. ผู้สร้างทีมต้องมีจุดหมายที่แน่วแน่ และต้องมีความน่าเลื่อมใส
2. ฝ่ายบริหารต้องมีแหล่งสนับสนุนหลายเส้นทาง  และแต่ละเส้น
ทางต้องแข็งแกร่ง   อีกทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เมื่อเห็นปัญหาต้องชี้ทางออกได้ มิใช่ชี้แต่ปัญหาโดยไม่พยายาม
หาทางออก
3. ฝ่ายพัฒนาต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีม ทีมต้องมีคน
ช่วย คนสอน และคนนำพา
4. ฝ่ายจัดการต้องอาศัยศักยภาพในการลงมือปฏิบัติ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ภักดี เชื่อฟังและปฏิบัติตาม

คุณล่ะ ยืนอยู่ตรงจุดใดในทีม? ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดใดของทีม 
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว!
.....................................................................................................

ที่มา : https://www.facebook.com/NusonBooks/photos/a.286417594859673.1073741828.286409091527190/598134723687957/?type=3&theater
บทความคุณภาพจากเพจ "เรื่องดีๆมีข้อคิด"

โลกสวย : http://on.fb.me/1R2Asvx
สาระน่ารู้ดีๆเรื่องกาแฟ : http://on.fb.me/17FdAN3
มหัศจรรย์เห็ดหลินจือ : http://on.fb.me/17y51Cs
ขำขัน มันส์ฮา : http://on.fb.me/1cnaPFM
สูตรเด็ด เคล็ดอร่อย : http://on.fb.me/1YY0mV