Business Model ง่าย ๆ

Business Model ง่าย ๆ

1. Key Partners      ใครคือ พันธมิตทางการค้าของเรา  ใครคู่คู่ค้าของเรา รูปแบบการทำการค้ากับคู่ค้าเป็นอย่างไรบ้าง

2.  Key Activities    ธุรกิจของเราดำเนินการอย่างไร กิจกรรมหลักของตัวองค์กรเราทำอะไร

3.  Value Propositions    ขายอะไรให้ใคร ตำแหน่งของสินค้าหรือบริการเป็นอย่างไร คุณค่าที่แท้จริงที่เราวางไว้ เป็นแบบไหน

4. Customer Relationship    การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้ารูปแบบไหน ช่องทางไหนได้บ้าง

5. Customer Segments     การแบ่งตลาดของกลุ่มลูกค้า ว่าเราจะจับลูกค้าประเภทไหน ผลิตภัณฑ์ของเราจะตอบสนองพวกเค้าในด้านไหนได้บ้าง

6. Key Resources     แหล่งทรัพยากรหลักที่สำคัญของตัวธุรกิจของเรามีอะไรบ้าง ระบบการกระจายสินค้า นวัตกรรมที่โดดเด่น  บุคคลากรคุณภาพ หรือแม้แต่ สถานที่ประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแต้ต่อในการทำธุรกิจ

7.  Channels    ช่องทางการทำตลาด และขายสินค้าหรือบริการ เป็นอย่างไร ใช้ช่องทางไหน รวมไปทั้งจุดต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับลูกค้าหรือ Touchpoint ของผลิตภัณฑ์  ที่จะต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ

8.  Cost Structure       โครงสร้างด้านต้นทุน ที่มีผลต่อการแข่งขันในปัจจุบันมาก ๆ  ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงต้องถูกเพียงอย่างเดียว หากตัวธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่การ ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า ก็อาจจะทำให้เราสามารถขายในราคาที่แพงกว่าคู่แข่งได้เช่นกัน

9. Revenue Streams        รูปแบบของรายได้ ที่เราจะทำมาจากด้านไหนได้บ้าง จากการขาย การให้เช่า การเก็บค่าบริการ   รวมไปถึงการคิดถึงเรื่อง Pricing  ในแง่ของตัวสินค้าด้วย ล้วนแต่เป็นประเด็นที่จะต้อง คิดถึงและมองให้รอบด้านเช่นกัน

Cradit : http://www.businessmodelgeneration.com/canvas