3 คุณสมบัติผู้นำที่เก่งและมีคนรัก

3 คุณสมบัติผู้นำที่เก่งและมีคนรัก

1. พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากฟัง ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากพูดไปเสียทุกครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการทำสงคราม ความสงบคือชัยชนะที่แท้จริง
3. ให้เกียรติและมองผู้อื่นอย่างมีคุณค่า