“ Content Delivery Network ” #I-Tell

                ในส่วนของการบริการของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในด้านของข้อมูล และการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในกระบวนการของการเลือกใช้งานเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ข้อมูลสิ่งต่างๆ ที่มีการใช้งานเกิดขึ้นต้องมีการส่งผ่านข้อมูลจากผู้รับไปยังผู้ส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพว่าการส่งข้อมูลไปแต่ละครั้งผู้รับต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถวางใจได้ จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้เกิดคำจำกัดความของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ในเรื่องของพื้นฐานบริการที่เรียกว่า “ Content Delivery Network
                สำหรับ “ Content Delivery Network ” ทางบริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับรูปแบบของการส่งข้อมูลในทุกรูปแบบ ทั้งข้อมูลที่เป็นดาต้า หรือเสียง ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า Content โดยรูปแบบในการส่งต่างๆ นั้นสามารถรองรับการใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการทั้งหมด รับประกันคุณภาพทั้งหมด เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในรายละเอียดของ “ Content Delivery Network ” นั้น จะช่วยเสริม เติมเต็มในส่วนที่สำคัญทั้งเรื่องของปริมาณช่องสัญญาณ เส้นทางของการใช้งานในรูปแบบของการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถส่งไปได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าการใช้งานของตัวระบบนั้นต้องเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ โดยอาจจะประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลที่รองรับการส่งที่มีขนาดใหญ่ มีชุมสายขนาดใหญ่ที่รองรับช่องสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะช่วยรับประกันได้ว่าโครงข่ายของผู้ให้บริการเองจะสามารถทำได้ตามรูปแบบของ “ Content Delivery Network ” ที่ทางผู้ให้บริการได้รับประกันไว้ ทั้งนี้ในส่วนของบริการที่ทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) นั้น มีให้บริการหลากหลายโดยครอบคลุมถึงบริการ เช่น บริการ MPLS, Wavelength, Dark Fiber และ Cloud Service เป็นต้น โดยบริการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผ่านทางด้านข้อมูลเป็นหลัก หากกล่าวถึงประโยชน์ที่ทางผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าใช้งาน กับทางผู้ให้บริการ จะช่วยลดช่องสัญญาณที่จะเกิดขึ้นทำให้มีการใช้งานที่เสถียรมากขึ้น จะช่วยลดจำนวนโหนดที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลลงส่งผลให้การใช้งานมีความรวดเร็วในการใช้งาน และที่สำคัญปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นคำจัดกัดความว่าทางผู้ให้บริการ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ต้องให้บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ โดยเน้นย้ำว่าโครงข่ายของทางผู้ให้บริการรับประกันการใช้งานในรูปแบบของ “ Content Delivery Network ” มีจำนวนชุมสาย (Node) มากพอที่จะให้โครงข่ายมีความแข็งแรงพร้อมใช้งานมากที่สุด มีความรวดเร็วในการใช้งานมากเช่นกัน รวมไปถึงรูปแบบอื่นๆ ของ Protocol เช่น Streaming ต่างๆ, SAP, CRM เป็นต้น ที่ต้องมีความต่อเนื่องในการใช้งาน และง่ายในการแก้ไขปัญหา ลดปัญหาที่เกิดจากโครงข่ายได้มากเช่นกัน
                ในทุกรูปแบบของบริการของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการที่รองรับการบริการแบบ “ Content Delivery Network ” เน้นเรื่องของโครงข่ายที่มีความเสถียร มีความเร็วในการให้บริการของช่องสัญญาณที่ไม่จำกัด รองรับรูปแบบของการสลับเส้นทางในกรณีที่เกิดปัญหาได้อัตโนมัติ อีกทั้งมีความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ และที่สำคัญขาดไม่ได้ คือ ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย ด้วยความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการที่เลือกบริการของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงทำให้เกิดโครงสร้างของโครงข่ายที่เราเรียนกว่า “ Content Delivery Network ” อย่างเป็นทางการ สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโดยที่ไม่มีความกังวลในการเลือกใช้ ทางผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก และที่ขาดไม่ได้ คือ รับประกันเรื่องของการให้บริการอย่างดีเยี่ยม