"อยากยิ่งใหญ่ มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น ต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่น ต้องทำงานมากกว่าคนอื่น...

"อยากยิ่งใหญ่ มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น ต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่น ต้องทำงานมากกว่าคนอื่น..." อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์