การเอาชนะทางธุรกิจด้วยการตลาด

1. สร้างความแตกต่าง
2. เป็นผู้นำในเรื่องราคา (Cost Leadership)