รู้จักบริการ MPLS (Multi Protocol Label Switching)

รู้จักบริการ MPLS (Multi Protocol Label Switching)

1. Any-to-Any communication : จากการที่โครงข่าย MPLS สามารถให้บริการเชื่อมต่อในลักษณะ
ของ Layer 3 Service ทำให้สามารถรองรับการทำงานในแบบกลุ่มสาขา คือ สาขาทุกๆ สาขาสามารถ
ติดต่อกันได้อย่างอิสระไม่จำเป็นต้องสร้างทางเชื่อมต่อไปยังสาขาที่จะติดต่อโดยตรง

2. Privacy and More secure: ข้อมูลของผู้ใช้งานบนโครงข่าย MPLS จะเป็นในลักษณะ VPN
(Virtual Private Network) โดยโครงข่าย MPLS จะเป็นสื่อในการส่งผ่านข้อมูล เปรียบเสมือนว่า
ผู้ใช้งานระบบ MPLS มีโครงข่ายสื่อเป็นของตนเอง

3. Better Performance:  ข้อมูลที่ส่งผ่านโครงข่าย MPLS มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
และสามารถสลับข้อมูลสู่เส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เส้นทางที่ใช้งานอยู่ขัดข้อง

4. Scalability: MPLS VPN Service สามารถขยาย Bandwidth ได้อย่างสะดวก ในกรณีที่ต้องการ
ขยายช่องสัญญาณ  ซึ่งระบบโครงข่ายสามารถให้บริการได้ตั้งแต่  64 Kbps – 1 Gbps

5. Flexibility: MPLS VPN Service มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงจากความสามารถของเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายที่รองรับได้หลายรูปแบบ จึงทำให้สามารถเลือกรูปแบบ
การเชื่อมต่อได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ CPE ของผู้ใช้บริการ เช่น Ethernet Port ในกรณี
ใช้งาน Bandwidth สูงๆ หรือ V.35 ในกรณีใช้งาน Standard Bandwidth  และยังสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับลักษณะของข้อมูลและ Application ต่างๆ

6. ช่วยให้ประหยัดต้นทุนและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการโครงข่าย เช่น ประหยัดจำนวนอุปกรณ์ในกรณีใช้ Bandwidth สูงๆ  และระบบ MPLS จะมีการจัดข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางที่รวดเร็ว

7. Web Report: สามารถตรวจสอบการใช้งานของวงจรเช่า MPLS ได้ตลอดเวลาผ่านทาง Internet
ซึ่งผู้ให้บริการจะให้ Password แก่ผู้ใช้บริการในการตรวจสอบปริมาณการใช้งานได้ โดยมี
ความปลอดภัยสูง และเป็นส่วนตัว  โดยดูรายละเอียดของการใช้งานได้หลายแบบดังนี้
           1. แบบ Real-time            2. แบบ Daily             3. แบบ weekly             4. แบบ Monthly

8. รับประกันความเร็วช่องสัญญาณตาม Port Speed ที่ผู้ใช้งานต้องการ

9. สามารถจัดลำดับความสำคัญ (Quality of Services) ของข้อมูลได้ กรณีมีการใช้งานทั้ง ข้อมูล (Data),  เสียง (Voice),  ภาพ (VDO)