บางทีก็กดดันตัวเองมากเกินไป คนๆเดียวรับผิดชอบได้ไม่หมดทุกเรื่อง