ทำเพื่อคนที่เรารัก

หากรู้สึก "เหนื่อย" ให้นึกถึง..พ่อ
หากรู้สึก "ท้อ" ให้นึกถึง..แม่

ถ้าทำเพื่อตัวเราเองไม่ได้
ให้ระลึกถึงว่า....ทำเพื่อคนที่ "รักเรา"