ถ้อยคำของปัญญา

"ถ้อยคำ" ของ ปัญญา
โดย : Warren Buffet

  1. ในการทำมาหากิน : 

     "อย่า" พึ่งพิง รายได้ช่อง
      ทางเดียว ใช้ การลงทุน 
      สร้าง 'โอกาสที่สอง'

  2. ในการใช้จ่าย : 

      หาก คุณใช้เงินเพื่อซื้อ
      สิ่งที่ 'ไม่จำเป็น' ไม่นาน
      คุณจะต้อง 'ขายสิ่งที่
      จำเป็น'

  3. ในเรื่องการออม : 

     "อย่า" เก็บเงินที่เหลือ 
      จากการใช้จ่าย แต่ 
      ใช้จ่าย ด้วย 'เงินที่เหลือ
      จากการเก็บ'

  4. ในความเสี่ยง : 

     "อย่า" ทดสอบความลึก 
      ของ แม่น้ำ ด้วย เท้าทั้ง
      สองข้าง

  5. ในการลงทุน : 

     "อย่า" วางไข่ที่มีทั้งหมด 
      ในตะกร้าใบเดียว

  6. บนการคาดหวัง : 

      ความซื่อสัตย์ เป็น 
     "ของขวัญ" ราคาแพงมาก 
     "อย่า" คาดหวังมัน จาก 
     "คนราคาถูก"

  7. ถ้าคุณกำลังรู้สึก 'หดหู่' 
      แสดงว่า คุณกำลังใช้
      ชีวิตอยู่กับ 'อดีต' 
    
      ถ้าคุณกำลัง 'กังวล'
      แสดงว่า คุณกำลังใช้
      ชีวิตอยู่กับ 'อนาคต' 
    
      ถ้าคุณกำลังอยู่อย่างสงบ 
      แสดงว่า คุณกำลังมีชีวิต
      อยู่กับ "ปัจจุบัน" 

      อดีต เป็น เศษกระดาษ  
      ปัจจุบัน เป็น หนังสือพิมพ์ 
      และ ในอนาคต เป็น
     "กระดาษคำถาม"

  8. เมื่อมี 'สิ่งเลวร้าย' ที่เกิด
      ขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมี
      ทางเลือก สามทาง 
     
    - ให้มันกำหนดคุณ 
    - ให้มันทำลายคุณ หรือ 
    - ให้มันสร้างคุณ
       ให้ "เข้มแข็งขึ้น"

  9. กระเป๋าว่างเปล่า 
      สอนคุณได้นับล้านสิ่ง 
      เกี่ยวกับ ชีวิต 

      แต่ กระเป๋าเต็ม ทำให้
      คุณเสียได้ นับล้านวิธี

10. ตาของเรา อยู่ด้านหน้า
      เพราะ การมองไป
      ข้างหน้า 'สำคัญกว่า' 
      ที่จะมอง "ย้อนกลับไป
      ข้างหลัง"

11. เราใช้ดินสอ เมื่อเรายัง
      เล็ก แต่ตอนนี้เราใช้
      ปากกา ... คุณรู้ไหมว่า 
      ทำไม ?!?

      เพราะ 'ความผิดพลาด'
      ในวัยเด็ก สามารถ "ลบ"
      ออกได้ 

      แต่ ความผิดพลาด 
      ตอนโต "ลบออกไม่ได้"

      ดังนั้น "จงอ่านและเขียน" 
      อย่างระมัดระวัง 
     'ไม่เช่นนั้น' ชีวิตจะเป็น
      เหมือน 'กระดาษชำระ'

ที่มา : value_talk