การถูโจมตีทาง VLAN

การถูโจมตีทาง VLAN

ตัวอย่าง การถูโจมตีทาง VLAN

วิธีคุกคามทาง ->  VLAN hopping 
     การโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้โจมตีหลอกว่ามี สวิตช์อีกตัวต้องการช่องสื่อสารและการโจมตีแบบนี้ต้องการภาระ Auto เพื่อให้ ภารกิจสำเร็จ ซึ้งถ้าสำเร็จจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง VLAN ทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับสวิตช์และสามารถรับส่งข้อมูลบน VLAN เหล่านี้ได้ 

การแก้ปัญหา คือ ปิดช่องทางการสื่อสารทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่จำเป็นต้องใช้ช่องทางสื่อสารจริงๆเท่านั่น