โปรแกรมกับระบบต่างกันอย่างไร

โปรแกรมไม่มี Database
ระบบมี Database