การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการ 

กำหนดการ
รายละเอียด
จันทร์ที่ 23 เมษายน
เสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
เปิดรับบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4  ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx
ส่งแบบลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และไฟล์ผลงาน
ผ่าน e-mail: gradcon55@gmail.com

ชำระค่าลงทะเบียน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (เงินสด)
หรือ ผ่านธนาคาร ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่บัญชี 020-0-08930-8
สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร จะต้องสำเนาหลักฐานการโอนเงิน โดย อีเมล์หรือโทรสาร มายังสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกรายการ  มิฉะนั้นจะถือว่ายังไม่ได้รับการชำระเงิน
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม  
ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
ส่งแบบลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน
ผ่าน e-mail: gradcon55@gmail.com
หรือ โทรสาร 02-997-2222 ต่อ 4000
เสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความวิจัย และชำระค่าลงทะเบียน
อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุง
จันทร์ 1 ตุลาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ปรับแก้ตามคำแนะนำของ            ผู้ทรงวุฒิ)
พุธที่ 10 ตุลาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งไฟล์นำเสนอผลงาน (ที่ e-mail: gradcon55@gmail.com)
และนำส่งโปสเตอร์ ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต (หมู่บ้านเมืองเอก)
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์


ติดต่อสอบถามรายละเอียด
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 
อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 
โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 4001-4005 
โทรสาร 02-997-2222 ต่อ 4000
หรือ e-mail : gradcon55@gmail.com