Wave - Division Multiplexing(WDM)

Wave - Division Multiplexing(WDM)

  • มี concept ให้ FDM ยกเว้น DeMultiplexing ที่รวมและส่งในสาย fiber optic
  • รวมเอาคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกันที่มีความถี่สูงออกไปพร้อม ๆ กัน
  • หลักการง่าย ๆ แต่เทคโนโลยีซับซ้อน
  • แยกคลื่นแสงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า หลักการเหมือน FDM เพราะใช้ความถี่ในการทำ
  • แต่เทคโนโลยีซับซ้อนเพราะมีการหักเหของแสง