สอบด้านเทคนิคของทุก Product (Presale)

สอบด้านเทคนิคของทุก Product Presale

  • TDM
  • MPLS
  • VPLS
  • IPLC
  • IP VPN
  • IP transit
  • Internet
  • VDO
  • Security