ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) แสดงจำนวนตัวอย่าง


ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้พัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้

                                n   =         N
                                            1 + N (e)2
                              e    คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง                     
                              N    คือ   ขนาดของประชากร
                              n    คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

         ตัวอย่าง  ในการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูของจังหวัดหนึ่งต่อการโอนบุคลากรไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถ้าในจังหวัดที่ทำการวิจัยนั้นมีจำนวนข้าราชการครู คือ 12,500 คน  โดยผู้วิจัยต้องการทดสอบ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % อยากทราบว่าผู้วิจัยจะต้องกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นเท่าใด
                   
                                                                12,500
                         n =              1+12,500 (0.05)2
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง (n) ควรจะมีจำนวนเท่ากับ 388 คน