สอบประมวลรายวิชา MSIT9


ITS 511 แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Concepts)
ITS 513 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design)
ITS 521 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
ITS 522 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
ITS 551 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Technology)