ตารางเรียน/สอบ MSIT 1/2554


ตารางเรียน/สอบ MSIT 1/2554* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00

จันทร์
 

อังคาร
 

พุธ
 

พฤหัสบดี
 

ศุกร์
 
เสาร์ ITS511
(1)
2511
 ITS522
(1)
2511
อาทิตย์ ITS514
(1)
2511


ตารางสอบ
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ITS511  Information Technology Concepts
แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1--
  ITS514  Research Methodology for Information Technology
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1--
  ITS522  Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
1--
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว