ขั้นตอนการ Config QoS

Modular QOS


1. สร้าง access list ขึ้นมาว่าจะจับอะไร ในที่นี้จับเป็น ip address เช่น
ip access-list extended aaa
permit ip any host 192.168.4 .1
permit ip host 192.168.4 .1 any
permit ip any host 192.168.4 .8
permit ip host 192.168.4 .8 any

ip access-list extended bbb
permit esp any any
permit udp any eq isakmp any eq isakmp

2. เอา access list ที่เราสร้างไปจัดหมวดหมู่อยู่ใน class เรียกว่าการทำ class map
ในตัวอย่างนี้จะเป็นการจับ access-list aaaและ bbb มารวมอยู่ใน class เดียวกัน ตั้งชื่อว่า class ccc

class-map match-any ccc
match access-group name aaa
match access-group name bbb

3.สร้าง policy ของ class ที่เราสร้างขึ้นมาในข้อ2 เรียกว่าการ ทำ policy-map
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามี class อื่นๆ นอกจาก aaa และ bbb มารวมอยู่ใน policy เดียวกัน โดยตั้งชื่อว่า qosLink

policy-map qosLink
class aaa
bandwidth percent 35
class bbb
priority percent 20
class ddd
bandwidth percent 15
class eee
bandwidth percent 10
class class-default
fair-queue

4. เอา policy ที่เราสร้างขึ้นไป apply ใส่ลงใน interface ที่ traffic ส่งผ่านออกไป โดยดูจาก routing
ในที่นี้ ถึงแม้มี serial interface แต่มีการทำ tunnel แล้ว traffic วิ่งออกจาก tunnel ไป

interface Tunnel100
bandwidth 64
ip address 10.10.10. 1 255.255.2 55.252
service-policy output qosLink

การตรวจสอบ
#sh policy-map int tunnel 100